Το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης κατά της διαφθοράς παρουσίασε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Παναγιώτης Σεντώνας προέβη, σε λεπτομερή παρουσίαση του Σχεδιασμού της Κυβέρνησης για την πάταξη της διαφθοράς, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης κατά της διαφθοράς που παρουσίασε βασίζεται σε τρεις πυλώνες.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, ο πρώτος πυλώνας αφορά την πρόληψη, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για θέματα διαφθοράς. Στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα γίνεται, όπως είπε, ουσιαστική ενίσχυση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και Οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητες Υπηρεσίες και άλλους φορείς. Γίνεται καθορισμός σημείων επαφής πολιτών στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και λειτουργία παγκύπριας τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών και παροχής πληροφοριών. Επίσης διενεργούνται αυξημένοι έλεγχοι σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως οι δημόσιες προμήθειες, η υγειονομική περίθαλψη, τα αναπτυξιακά έργα, οι άδειες και οι αποφάσεις αλλαγής χρήσης της γης κ.ά. Ακόμα γίνεται χαρτογράφηση δομών, αρμοδιοτήτων και τομέων δράσης για όλους τους φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη και την καταστολή διαφθοράς.

Παράλληλα θα γίνεται εκπαίδευση και επιμόρφωση με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε λειτουργούς και διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και θα υπάρξει υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του τόπου, με στόχο την άντληση εμπειρογνωμοσύνης και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων/πρακτικών πρόληψης και καταστολής της διαφθοράς. Θα υπάρξουν επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και καλλιέργειας συνείδησης μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα διαφθοράς., καθώς και συνεργασία μεταξύ κρατικών και μη κρατικών φορέων σε θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης της κοινωνίας ενάντια στη διαφθορά.

Θα γίνεται επίσης ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών για θέματα διαφθοράς με εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα διαφθοράς σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης στο πλαίσιο διακήρυξης Νέων κατά της Διαφθοράς θα προωθηθεί σειρά δράσεων με τελικούς αποδέκτες τους νέους και με τρόπο που θα τους καθιστά συμμέτοχους στον αγώνα για διαφάνεια.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά νομοθετικό και διαρθρωτικό εκσυγχρονισμό καθώς και κατασταλτικά μέτρα. Σε αυτό το πλαίσιο θα συσταθεί Εθνική Υπηρεσία Ακεραιότητας, με στόχο τον έλεγχο, σε πραγματικό χρόνο, των περιουσιακών στοιχείων, πιθανού ασυμβιβάστου και σύγκρουσης συμφερόντων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Επίσης δημιουργείται Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσλήψεων, Προαγωγών και Μετακινήσεων για τους υπαλλήλους των ημικρατικών οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Θεσμοθετείται επίσης η υποχρεωτική εσωτερική κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού με εναλλαγή στις θέσεις ευθύνης ανά εύλογο χρονικό διάστημα, εκεί και όπου τούτο δεν απαιτεί εξειδικευμένη γνώση.

Συστήνεται ακόμα Μονάδας Καταπολέμησης της Διαφθοράς υπό την καθοδήγηση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και Μονάδα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Αστυνομία.

Επίσης θεσπίζονται ή ενδυναμώνονται οι κώδικες δεοντολογίας για το Υπουργικό Συμβούλιο, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, των Δικαστών, της Αστυνομίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας. Επιταχύνεται παράλληλα η απονομή δικαιοσύνης και ο εκσυγχρονισμός των Δικαστηρίων.

Εισάγονται νομοθετικές ρυθμίσεις σε θέματα διαφθοράς και διαφάνειας. Μεταξύ αυτών η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς (whistleblowers) τόσο στον Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, η ρύθμιση κανόνων διαφάνειας και δημιουργία μητρώου προσώπων που εμπλέκονται στις διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων (lobbying), ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα αξιολόγησης, προαγωγών, προσλήψεως και μετακινήσεων, αυστηρότερες ποινές, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, για τις περιπτώσεις καταδίκης για αδικήματα διαφθοράς και εκσυγχρονισμός της Περί Τύπου Νομοθεσίας με τρόπο που να περιλαμβάνει και τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.

Γίνεται επίσης προώθηση και εφαρμογή προτύπων πιστοποίησης για διαφάνεια και ακεραιότητα και παροχή κινήτρων για εφαρμογή και στον ιδιωτικό τομέα, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την Εποπτεία, Αξιολόγηση κινδύνων και ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται Επιστημονικό Συμβουλίου από Ακαδημαϊκούς και άτομα της κοινωνίας των πολιτών με ειδικές γνώσεις υπό την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Προωθείται επίσης η δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού υποβολής στοιχείων, πληροφοριών και καταγγελιών, επωνύμως ή ανωνύμως, προς την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Θα γίνεται επίσης δημοσιοποίηση σε διαδικτυακή πλατφόρμα των ερευνών που γίνονται και αφορούν φαινόμενα διαφθοράς, ευνοϊκή μεταχείριση και διαπλοκή, δημοσίων λειτουργών και αξιωματούχων. Επίσης δημιουργείται εθνική δικτυακή πύλη για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, σε τομείς ιδιαίτερου κινδύνου, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι δημόσιες προμήθειες, οι αποφάσεις του πολεοδομικού συμβουλίου κ.ά.

Επίσης υποβάλλεται αίτηση για εθελοντική ένταξη της Κύπρου στο Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Δημόσια Ακεραιότητα.

Το Σχέδιο Δράσης είναι προσβάσιμο στους πολίτες μέσα από το πρόγραμμα παρακολούθησης του κυβερνητικού προγράμματος «ΕΞΑΝΤΑΣ». Για κάθε μια των δράσεων καθορίζεται υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, ενώ με την έναρξη του σχεδιασμού της υλοποίησης θα προστεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δείκτες ελέγχου της υλοποίησης.

Τέλος το Σχέδιο Δράσης θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι για την πρόοδο υλοποίησης.

Γ.Γ ΑΚΕΛ: «Δεν πείθει κανένα ο Πρόεδρος – Θυμώνεται, αποποιείται κάθε ευθύνης»

Με ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, τοποθετήθηκε σχετικά με το διάγγελμα που απηύθυνε στον κυπριακό λαό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, για τα ζητήματα της διαφθοράς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ένας Πρόεδρος που δεν πείθει κανένα. Θυμώνεται,αποποιείται κάθε ευθύνης. Ο κόσμος κουρασμένος,με τεράστια προβλήματα χρειάζεται ηγέτες που να εμπνέουν και να είναι παραδείγματα εντιμότητας και ειλικρίνειας,το ακριβώς αντίθετο από αυτό που παρακολουθούμε απόψε».

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΌΣ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ: «Αστήρικτοι οι ισχυρισμοί ΑΚΕΛ για διαφθορά»

Γραπτή απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κυριάκου Κούσιου στον ΓΓ του ΑΚΕΛ:

«Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει εαυτόν.

Το ΑΚΕΛ, αντί να αναλάβει τις ευθύνες του για την ανάμειξη των στελεχών του στα σκάνδαλα που συντάραξαν τον τόπο, αναμασά καθημερινά τους ίδιους  αστήρικτους ισχυρισμούς που έχουν ήδη διερευνηθεί και καταρριφθεί.  

Με την πολιτική του, το ΑΚΕΛ δεν συμβάλλει ούτε πρακτικά ούτε ουσιαστικά στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Καλούμε το ΑΚΕΛ να υπερψηφίσει τα νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για την πάταξη της διαφθοράς και να συνδράμει στην πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τον σκοπό αυτό, αρχής γενομένης με τη χθεσινή σύσκεψή του με αρμόδιους πολιτειακούς φορείς, και που θα συνεχιστεί τη Δευτέρα με σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με οργανωμένα σύνολα ελέγχου κατά της διαφθοράς.

Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε θετική συνδρομή από πλευράς του ΑΚΕΛ σε όλες αυτές τις προσπάθειες, αντί απλώς να προβαίνει σε επίδειξη μικροκομματικής πολιτικής».

ΠτΔ: «Να εμπεδωθεί στο λαό η αποφασιστικότητα για πάταξη της διαφθοράς»

Την ανάγκη με τα μέτρα που θα ληφθούν κατά της διαφθοράς να εμπεδωθεί στον λαό η αποφασιστικότητα όλων ανεξαιρέτως να πατάξουμε την οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό, ευρείας σύσκεψης για τα θέματα της διαφάνειας, λογοδοσίας και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ο Γενικός Ελεγκτής, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου και η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ.

Όπως δήλωσε μετά τη σύσκεψη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε αρχικά την αποφασιστικότητα και πολιτική του βούληση να θωρακίσει, στον μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό, τη χώρα μας από φαινόμενα διαφθοράς και ζήτησε όπως όλοι οι αρμόδιοι φορείς, στον τομέα της ευθύνης και των καθηκόντων τους, συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως είπε ο κ. Κούσιος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε ότι θα πρέπει μέσω των μέτρων που θα ληφθούν και της πλήρους διαφάνειας, να εμπεδωθεί στον λαό μας η αποφασιστικότητα όλων ανεξαιρέτως να πατάξουμε την οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς.

Ο κ. Κούσιος ανέφερε στη συνέχεια πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, περιγράφοντας το πλαίσιο που υπάρχει των μέτρων που θα ληφθούν και της πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσε για τα νομοσχέδια που κατέθεσε η Κυβέρνηση και τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα εκκρεμούντα νομοσχέδια, είτε εκείνα που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής είτε ενώπιον αρμοδίων Υπουργείων ή φορέων, ζητώντας επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

«Προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυ προστασίας κατά της διαφθοράς, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στις συστάσεις που προέρχονται από αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η GRECO και η Moneyval, ζητώντας να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση, το ταχύτερο δυνατόν, των όποιων προτάσεων δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί οι οποίες, έστω και αν δεν αφορούν την εκτελεστική εξουσία, θα πρέπει με τη συνεργασία των επηρεαζόμενων φορέων και με από κοινού συνεννόηση, να υιοθετηθούν το ταχύτερο δυνατόν», είπε.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αφού αναφέρθηκε στις προτάσεις του ιδίου και της Κυβέρνησης, ζήτησε από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους και να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Πρόεδρος, συνέχισε ο κ. Κούσιος, άκουσε τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων οι οποίες ενίσχυαν τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν και η συζήτησε εξελίχθηκε σε ένα παραγωγικό διάλογο.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει την ιδιαίτερη του ικανοποίηση και τις ευχαριστίες του για τις δημιουργικές παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στη σύσκεψη οι οποίες, μαζί με τις απόψεις που θα εκφραστούν από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στη σύσκεψη που έχει συγκαλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη Δευτέρα το πρωί, θα αποτελέσουν τις οριστικές προτάσεις που θα εξαγγείλει δημοσίως ο Πρόεδρος τις επόμενες των ημερών, προκειμένου αποφασιστικά να αντιμετωπιστεί η διαφθορά μέσα από τις νέες προτάσεις, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, και να επικρατήσει το κράτος δικαίου», κατέληξε.

Μέτρα εξαγγέλλει την ερχόμενη εβδομάδα για την πάταξη της διαφθοράς ο Πρόεδρος

Την ερχόμενη βδομάδα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης θα εξαγγείλει μέτρα σε σχέση με θέματα που αφορούν την πάταξη της διαφθοράς, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε σήμερα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στη Γεροσκήπου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση του κόσμου σε σχέση με τη διαφθορά, είπε ότι «θα ζούσα σε άλλο κόσμο αν έλεγα ότι δεν δικαιολογείται η έκφραση οργής από πλευράς του κόσμου. 

Αντίθετα, σημείωσε «η δύναμη της αυτοκριτικής θα πρέπει να οδηγεί και στην παραδοχή λαθών».