Στα €175 εκ. τα δάνεια προσφύγων που εμπίπτουν στο κυβερνητικό ειδικό σχέδιο για ΜΕΔ

Στα περίπου €175 εκατομμύρια, από τα συνολικά €545 εκ., ανέρχεται το συνολικό ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που έχουν παραχωρηθεί σε πρόσφυγες μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) και με εγγύηση του κράτους και τα οποία καλύπτονται από το κυβερνητικό Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επέκταση του οποίου τέθηκε σε εφαρμογή στις 4 Ιανουαρίου 2021 και θα ισχύει μέχρι την 30ην Ιουνίου 2021.

Από τα €175 εκ., σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, δάνεια, ύψους περίπου €100 εκ. έχουν δοθεί με κεφάλαια του κράτους μέσω του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), ενώ τα υπόλοιπα €75 εκ. έχουν δοθεί με κεφάλαια είτε του ΟΧΣ είτε του πρώην Συνεργατισμού και με κρατική εγγύηση.

Συγκεκριμένα, από αυτά τα €75 εκ., τα €11 εκ. βρίσκονται στον ΟΧΣ, τα €7 εκ. έχουν μεταφερθεί από τον πρώην Συνεργατισμό στην Ελληνική Τράπεζα, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Όσον αφορά στο σύνολο των δανείων, ύψους €545 εκ., τα οποία παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες και αφορούν είτε εξυπηρετούμενα είτε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, από αυτά τα €160 εκ. δόθηκαν με κρατική εγγύηση και βρίσκονται τα €11 εκ. στον ΟΧΣ, τα €59 εκ. στην Ελληνική Τράπεζα και τα υπόλοιπα στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Τα υπόλοιπα €385 εκ. έχουν δοθεί από τον ΟΧΣ με κεφάλαια του κράτους.

Το Σχέδιο το οποίο προορίζεται για υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συναφθεί με έγκριση του ΚΦΙΚΒ (είτε με Εγγύηση είτε με Κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα), αφορά δάνεια που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2018, και στην συνέχεια επεκτάθηκε να περιλάβει και τους δανειολήπτες με καθυστερήσεις την 31ην Δεκεμβρίου 2019.

Το αρχικό Σχέδιο είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στις 3 Δεκεμβρίου 2019, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 2 Ιανουαρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020. Ακολούθως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως:(α) παραταθεί η χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2020.

Στη συνέχεια, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2020, αποφάσισε την έγκριση της επέκτασης του Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Η επέκταση του Σχεδίου τέθηκε σε εφαρμογή από τις 4 Ιανουαρίου 2021 και θα ισχύει μέχρι την 30ην Ιουνίου 2021.

Σκοπός του Σχεδίου είναι οι πρωτοφειλέτες δανείων που παραχωρήθηκαν με έγκριση του ΚΦΙΚΒ και τα οποία παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών στις 31 Δεκεμβρίου 2019, θα έχουν την επιλογή είτε να διευθετήσουν το υπόλοιπο του δανείου τους με αναδιάρθρωση του εναπομείναντα Κεφαλαίου του δανείου τους και ταυτόχρονη διαγραφή όλων των μέχρι την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, τόκων ή/και εξόδων (μείον το ποσό της επιχορήγησης των τόκων από τον ΚΦΙΚΒ), είτε με άμεση εξόφληση του εκκρεμούς Κεφαλαίου  (αρχικό ποσό κεφαλαίου μείον οποιοδήποτε ποσό έχει πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία της πλήρους διευθέτησης) και διαγραφή όλων των τόκων/εξόδων (μείον το ποσό της επιχορήγησης των τόκων από τον ΚΦΙΚΒ). 

Εξάλλου, σύμφωνα με επιστολή που κατέχει το ΚΥΠΕ και την οποία απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών την περασμένη εβδομάδα στον ΟΧΣ και στην ΚΕΔΙΠΕΣ, στην οποία θέτει την θέση του σε σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν, σε αυτή αναφέρεται ότι το αναφερόμενο Σχέδιο προορίζεται για υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συναφθεί με έγκριση του ΚΦΙΚΒ (είτε με Εγγύηση είτε με Κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα) και παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 καθώς και δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και η λύση αναδιάρθρωσης είτε δεν ακολουθείται ή δεν καλύπτει πέραν του τόκου και κεφάλαιο.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι εάν η μειωμένη δόση που συμφωνήθηκε ή/και καταβάλλεται δεν υπερβαίνει το 50% της κανονικής δόσης που έχει συμφωνηθεί κατά την αναδιάρθρωση του δανείου. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που το υφιστάμενο δάνειο δεν εμπίπτει στα πιο πάνω, τότε αυτό δεν μπορεί να περιληφθεί στο Σχέδιο, προστίθεται.

Προκαταρκτικά εκείνο που δύναται να εξεταστεί σε σχέση με την ιστορικότητα του δανείου, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, «είναι στις περιπτώσεις που πραγματοποιείτο αναδιάρθρωση λόγω αλλαγής του συνοφειλέτη ή/και εγγυητή ή και περιπτώσεων που δεν προέκυπτε οποιαδήποτε αλλαγή στο αρχικό ποσό δανεισμού (π.χ. νέο δάνειο στο οποίο προστίθεντο οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι, επέκταση της χρονικής διάρκειας στην βάση των Κανονισμών του  κλπ)».

Αναφορικά με το θέμα που τέθηκε ως προς τις αποπληρωμές σε δάνεια που, με βάση το Σχέδιο, θεωρούνται ήδη εξοφλημένα, η θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι «να μην επιστρέφεται κανένα ποσό που πληρώθηκε πέραν του εναπομείναντος κεφαλαίου και οι επιπλέον καταθέσεις να μειώνουν το ποσό της διαγραφής».

Διαχείριση του θέματος των τόκων και άλλων χρεώσεων

Σε σχέση με την διαχείριση του θέματος των τόκων και τυχόν άλλων χρεώσεων που δυνατόν να προκύψουν μεταξύ του χρόνου υποβολής των στοιχείων και της ημερομηνίας έγκρισης της διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως συμφωνεί όπως ακολουθηθεί η πιο κάτω διαδικασία ανά περίπτωση:

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στην επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου  (για άμεσες εξοφλήσεις που έχουν ήδη γίνει), θα περιλαμβάνεται προσθήκη στο ποσό προς διαγραφή και επιπλέον τόκοι μέχρι πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της επιστολής, για να δίνεται το αναγκαίο χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης των διαδικασιών κλεισίματος του λογαριασμού.

Αναφέρει επίσης ότι στις περιπτώσεις όπου η έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου θα δίνεται προτού οι δανειολήπτες καταβάλουν το εναπομείναν κεφάλαιο  (στις περιπτώσεις άμεσης εξόφλησης όπου οι δανειολήπτες έχουν την πρόθεση να το πράξουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο Σχέδιο), η επιστολή έγκρισης θα έχει τον όρο για το χρονικό ορίζοντα σε σχέση με το ορόσημο της πλήρους αποπληρωμής του εναπομείναντος κεφαλαίου και πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία έγκρισης για τη διεκπεραίωση της διαγραφής από τον ΟΧΣ και κλείσιμο του λογαριασμού.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι ανάλογες διευθετήσεις στο περιεχόμενο της επιστολής  έγκρισης του Γενικού Λογιστηρίου θα γίνουν και για τις περιπτώσεις των ρυθμίσεων/αναδιαρθρώσεων και σημειώνει πως στις περιπτώσεις αυτές, από την ημερομηνία έγκρισης του Γενικού Λογιστηρίου θα δίνεται το χρονικό περιθώριο των 60 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης από το Γενικό Λογιστήριο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ρύθμισης/αναδιάρθρωσης του δανείου.

Πανίκκος Σταυριανός: Δεν έτυχα οποιασδήποτε προνομιακής ή ευνοϊκής μεταχείρισης

Σε διευκρινιστική δήλωση προέβη ο πρώην βουλευτής Πανίκκος Α. Σταυριανός σε σχέση με το θέμα της δημοσίευσης της απόφασης της Βουλής για την αναδιάρθρωση των δανείων Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, εκφράζοντας δυσαρέσκεια σε σχέση με την απόφαση να δημοσιεύσει η Βουλή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, χωρίς να τον ενημερώσει προηγουμένως ως όφειλε και χωρίς να τον καλέσει ενώ είχε το χρόνο και υποχρέωση να ζητήσει τις δικές του θέσεις στο θέμα.

Αφού σημειώνει πως οι αρχές της διαφάνειας επιβάλλουν το καθολικό έλεγχο κάθε δημοσίου προσώπου μηδενός εξαιρουμένου και τονίζοντας ότι όσοι ζητούμε από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν, οφείλουμε να σεβόμαστε τις ανεξάρτητες αρχές του Κράτους Δικαίου όταν αυτές εφαρμόζονται στα πλαίσια των νόμων και των κανονισμών, ο κ. Σταυριανός σημειώνει πως οποιοσδήποτε εξετάσει αντικειμενικά και πάνω από όλα δίκαια τα γεγονότα , θα αντιληφθεί ότι «σε καμία περίπτωση δεν έτυχα οποιασδήποτε προνομιακής ή ευνοϊκής μεταχείρισης ή εκμεταλλεύτηκα το αξίωμα μου είτε από το Συνεργατισμό, ή την ΚΕΔΙΠΕΣ ή την ALTAMIRA ή από άλλο τραπεζικό ίδρυμα».

«Λειτούργησα όπως κάθε πολίτης και ως οικογενειάρχης στο πλαίσιο των νόμων και των κανονισμών χωρίς καμία εύνοια.
Νιώθω αναγκασμένος, αφού δεν κλήθηκα ποτέ από τη Βουλή να δώσω εξηγήσεις, παρά τις αντίθετες συστάσεις της Επιτρόπου προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα, να αναφέρω ότι η Βουλή συμπεριφέρθηκε και ως κατήγορος και ως δικαστής και το παραδέχεται εξάλλου μέσα από την ανάλυση της απόφασής της, αφού αναφέρει ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων δεν αποδεικνύει οτιδήποτε μεμπτό για τα πρόσωπα που δημοσίως εκθέτονται», αναφέρει.

Στη δήλωσή του σημειώνει πως δεν έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο στην ΚΕΔΙΠΕΣ ή την ALTAMIRA γιατί έκανε αναδιάρθρωση στο πλαίσιο των νόμων και κανονισμών όπως δυστυχώς αναγκάστηκε η πλειονότητα των οικογενειών των συμπολιτών του «και δεν έτυχε καμίας ευνοϊκής μεταχείρισης».

Εξηγεί ότι κατά τις δύο θητείες ως βουλευτής (2006-2016) κατέθεσε αναλυτικά δηλώσεις Πόθεν Έσχες με πλήρη λεπτομέρεια και διαφάνεια όσον αφορά τόσο τα εν’ λόγω δάνεια που είχε συνάψει εκείνη την περίοδο, τα οποία ήταν σε διαφορετικές ημερομηνίες και αφορούσαν και το δάνειο για την πρώτη και μόνη κατοικία της οικογένειας του, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Βουλής.

Ο κ. Σταυριανός στη δήλωσή του σημειώνει ότι οι δόσεις των δανείων του αποπληρώνονταν, «όμως συνεπεία της οικονομικής κρίσης και άλλων προσωπικών προβλημάτων και οικογενειακών υποχρεώσεων (έχει δύο παιδιά φοιτητές στο εξωτερικό) αναγκαστικά αιτήθηκε αναδιάρθρωση ακολουθώντας πάντα τις νόμιμες διαδικασίες, όπως οι πλείστοι συμπολίτες μας».

«Το σχέδιο αναδιάρθρωσης στο οποίο γίνεται αναφορά στο πρόσωπο μου και σε συγγενικό μου πρόσωπο, αφορά και το δάνειο της πρώτης κατοικίας μου, συμφωνήθηκε και εγκρίθηκε πέρσι (2020), περίοδο κατά την οποία δεν κατείχα οποιοδήποτε πολιτειακό ή άλλο αξίωμα και αποπληρώνεται κανονικά», αναφέρει.

Ο πρώην Βουλευτής σημειώνει ότι δεν έχει πλέον μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στην ΚΕΔΙΠΕΣ ή την ALTAMIRA που να αφορούν δάνεια στον Συνεργατισμό και επαναλαμβάνει ότι για σκοπούς εξασφάλισης της αναδιάρθρωσης των δανείων του, «τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, υπάρχουν οι εξασφαλίσεις οι οποίες καλύπτουν πλήρως τη συμφωνία και η αναδιάρθρωση των δανείων μου αποπληρώνεται κανονικά.

Δεν μου έχει χαριστεί κανένα ποσό και ούτε έχει γίνει η όποια διαγραφή δανείου».

«Ουδέποτε μου αναφέρθηκε εκ μέρους του Συνεργατισμού, της ΚΕΔΙΠΕΣ ή οποιουδήποτε άλλου, ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα με τις εγγυήσεις των δανείων μου ή μου ζητήθηκε οποιαδήποτε επιπρόσθετη εξασφάλιση», καταλήγει.

ΚΕΔΙΠΕΣ: Πληρωμή €55,6 εκατ έναντι των δύο πρώτων απαιτήσεων της Ελληνικής

Σε πληρωμή €55,6 εκατομμυρίων προς την Ελληνική Τράπεζα έναντι μέρους των δύο πρώτων απαιτήσεων, συνολικού ύψους €72,9 εκατ., προχώρησε η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) στο πλαίσιο του Σχεδίου Προστασίας Δανείων (APS) που δόθηκε στην Ελληνική κατά την μεταφορά ορισμένων εργασιών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας το 2018.
 
Η ΚΕΔΙΠΕΣ και η μητρική της ΣΕΔΙΠΕΣ (όπως μετονομάστηκε η πρώην ΣΚΤ) ανακοίνωσαν πως βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης με την Ελληνική για επιβεβαίωση του υπολειπόμενου ποσού των απαιτήσεων.