Στα €175 εκ. τα δάνεια προσφύγων που εμπίπτουν στο κυβερνητικό ειδικό σχέδιο για ΜΕΔ

Στα περίπου €175 εκατομμύρια, από τα συνολικά €545 εκ., ανέρχεται το συνολικό ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που έχουν παραχωρηθεί σε πρόσφυγες μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) και με εγγύηση του κράτους και τα οποία καλύπτονται από το κυβερνητικό Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επέκταση του οποίου τέθηκε σε εφαρμογή στις 4 Ιανουαρίου 2021 και θα ισχύει μέχρι την 30ην Ιουνίου 2021.

Από τα €175 εκ., σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, δάνεια, ύψους περίπου €100 εκ. έχουν δοθεί με κεφάλαια του κράτους μέσω του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), ενώ τα υπόλοιπα €75 εκ. έχουν δοθεί με κεφάλαια είτε του ΟΧΣ είτε του πρώην Συνεργατισμού και με κρατική εγγύηση.

Συγκεκριμένα, από αυτά τα €75 εκ., τα €11 εκ. βρίσκονται στον ΟΧΣ, τα €7 εκ. έχουν μεταφερθεί από τον πρώην Συνεργατισμό στην Ελληνική Τράπεζα, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Όσον αφορά στο σύνολο των δανείων, ύψους €545 εκ., τα οποία παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες και αφορούν είτε εξυπηρετούμενα είτε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, από αυτά τα €160 εκ. δόθηκαν με κρατική εγγύηση και βρίσκονται τα €11 εκ. στον ΟΧΣ, τα €59 εκ. στην Ελληνική Τράπεζα και τα υπόλοιπα στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Τα υπόλοιπα €385 εκ. έχουν δοθεί από τον ΟΧΣ με κεφάλαια του κράτους.

Το Σχέδιο το οποίο προορίζεται για υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συναφθεί με έγκριση του ΚΦΙΚΒ (είτε με Εγγύηση είτε με Κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα), αφορά δάνεια που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2018, και στην συνέχεια επεκτάθηκε να περιλάβει και τους δανειολήπτες με καθυστερήσεις την 31ην Δεκεμβρίου 2019.

Το αρχικό Σχέδιο είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στις 3 Δεκεμβρίου 2019, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 2 Ιανουαρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020. Ακολούθως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως:(α) παραταθεί η χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2020.

Στη συνέχεια, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2020, αποφάσισε την έγκριση της επέκτασης του Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Η επέκταση του Σχεδίου τέθηκε σε εφαρμογή από τις 4 Ιανουαρίου 2021 και θα ισχύει μέχρι την 30ην Ιουνίου 2021.

Σκοπός του Σχεδίου είναι οι πρωτοφειλέτες δανείων που παραχωρήθηκαν με έγκριση του ΚΦΙΚΒ και τα οποία παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών στις 31 Δεκεμβρίου 2019, θα έχουν την επιλογή είτε να διευθετήσουν το υπόλοιπο του δανείου τους με αναδιάρθρωση του εναπομείναντα Κεφαλαίου του δανείου τους και ταυτόχρονη διαγραφή όλων των μέχρι την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, τόκων ή/και εξόδων (μείον το ποσό της επιχορήγησης των τόκων από τον ΚΦΙΚΒ), είτε με άμεση εξόφληση του εκκρεμούς Κεφαλαίου  (αρχικό ποσό κεφαλαίου μείον οποιοδήποτε ποσό έχει πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία της πλήρους διευθέτησης) και διαγραφή όλων των τόκων/εξόδων (μείον το ποσό της επιχορήγησης των τόκων από τον ΚΦΙΚΒ). 

Εξάλλου, σύμφωνα με επιστολή που κατέχει το ΚΥΠΕ και την οποία απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών την περασμένη εβδομάδα στον ΟΧΣ και στην ΚΕΔΙΠΕΣ, στην οποία θέτει την θέση του σε σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν, σε αυτή αναφέρεται ότι το αναφερόμενο Σχέδιο προορίζεται για υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συναφθεί με έγκριση του ΚΦΙΚΒ (είτε με Εγγύηση είτε με Κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα) και παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 καθώς και δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και η λύση αναδιάρθρωσης είτε δεν ακολουθείται ή δεν καλύπτει πέραν του τόκου και κεφάλαιο.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι εάν η μειωμένη δόση που συμφωνήθηκε ή/και καταβάλλεται δεν υπερβαίνει το 50% της κανονικής δόσης που έχει συμφωνηθεί κατά την αναδιάρθρωση του δανείου. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που το υφιστάμενο δάνειο δεν εμπίπτει στα πιο πάνω, τότε αυτό δεν μπορεί να περιληφθεί στο Σχέδιο, προστίθεται.

Προκαταρκτικά εκείνο που δύναται να εξεταστεί σε σχέση με την ιστορικότητα του δανείου, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, «είναι στις περιπτώσεις που πραγματοποιείτο αναδιάρθρωση λόγω αλλαγής του συνοφειλέτη ή/και εγγυητή ή και περιπτώσεων που δεν προέκυπτε οποιαδήποτε αλλαγή στο αρχικό ποσό δανεισμού (π.χ. νέο δάνειο στο οποίο προστίθεντο οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι, επέκταση της χρονικής διάρκειας στην βάση των Κανονισμών του  κλπ)».

Αναφορικά με το θέμα που τέθηκε ως προς τις αποπληρωμές σε δάνεια που, με βάση το Σχέδιο, θεωρούνται ήδη εξοφλημένα, η θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι «να μην επιστρέφεται κανένα ποσό που πληρώθηκε πέραν του εναπομείναντος κεφαλαίου και οι επιπλέον καταθέσεις να μειώνουν το ποσό της διαγραφής».

Διαχείριση του θέματος των τόκων και άλλων χρεώσεων

Σε σχέση με την διαχείριση του θέματος των τόκων και τυχόν άλλων χρεώσεων που δυνατόν να προκύψουν μεταξύ του χρόνου υποβολής των στοιχείων και της ημερομηνίας έγκρισης της διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως συμφωνεί όπως ακολουθηθεί η πιο κάτω διαδικασία ανά περίπτωση:

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στην επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου  (για άμεσες εξοφλήσεις που έχουν ήδη γίνει), θα περιλαμβάνεται προσθήκη στο ποσό προς διαγραφή και επιπλέον τόκοι μέχρι πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της επιστολής, για να δίνεται το αναγκαίο χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης των διαδικασιών κλεισίματος του λογαριασμού.

Αναφέρει επίσης ότι στις περιπτώσεις όπου η έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου θα δίνεται προτού οι δανειολήπτες καταβάλουν το εναπομείναν κεφάλαιο  (στις περιπτώσεις άμεσης εξόφλησης όπου οι δανειολήπτες έχουν την πρόθεση να το πράξουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο Σχέδιο), η επιστολή έγκρισης θα έχει τον όρο για το χρονικό ορίζοντα σε σχέση με το ορόσημο της πλήρους αποπληρωμής του εναπομείναντος κεφαλαίου και πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία έγκρισης για τη διεκπεραίωση της διαγραφής από τον ΟΧΣ και κλείσιμο του λογαριασμού.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι ανάλογες διευθετήσεις στο περιεχόμενο της επιστολής  έγκρισης του Γενικού Λογιστηρίου θα γίνουν και για τις περιπτώσεις των ρυθμίσεων/αναδιαρθρώσεων και σημειώνει πως στις περιπτώσεις αυτές, από την ημερομηνία έγκρισης του Γενικού Λογιστηρίου θα δίνεται το χρονικό περιθώριο των 60 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης από το Γενικό Λογιστήριο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ρύθμισης/αναδιάρθρωσης του δανείου.

Ο Fitch διατήρησε την κυπριακή οικονομία στην επενδυτική βαθμίδα, χρέος και ΜΕΔ οι προκλήσεις

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο BBB- διατηρώντας σταθερή την προοπτική, με τις κυριότερες προκλήσεις να σχετίζονται με το υψηλό δημόσιο χρέος και τον τραπεζικό τομέα που ακόμη παραμένει αδύναμος, παρά την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) το 2020.
 
Σύμφωνα με τον οίκο, η πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε σε ύφεση την κυπριακή οικονομία με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται με ρυθμό 5,1% έπειτα από ανάπτυξη κατά μέσο όρο 4,6% τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Ο οίκος εκτιμά ότι η κυπριακή οικονομία θα ανακάμψει με ρυθμό 3,5% το 2021 και 4,3% το 2022, με κύρια ώθηση την καταναλωτική ζήτηση που είχε «εγκλωβιστεί» (pent-up) λόγω κορωνοϊού.

Να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Διαχείρισης καλεί τους πρόσφυγες με ΜΕΔ, η Διευθύντρια ΚΦΙΚΒ

Σε παρότρυνση προς τους πρόσφυγες που διατηρούν τερματισμένα, ληγμένα ή μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), τα οποία παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), να συμμετάσχουν στο σχέδιο που τέθηκε σε ισχύ στις 4 Ιανουαρίου του 2021 και αφορά επέκταση του αρχικού σχεδίου που είχε τεθεί σε εφαρμογή την ίδια περίοδο πέρσι, προβαίνει η Διευθύντρια του Φορέα Λουκία Ευσταθίου.

Η επέκταση του Σχεδίου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου του 2020, θα ισχύει μέχρι την 30ην Ιουνίου 2021 και αναδιαμορφώθηκε έτσι ώστε να καλύπτει δάνεια που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019. Το αρχικό σχέδιο κάλυπτε δάνεια που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2018 και έληξε στο τέλος Αυγούστου του 2020, ύστερα από επέκταση της περιόδου υποβολής αίτησης, λόγω της πανδημίας.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ η κ. Ευσταθίου τόνισε ότι «το σχέδιο είναι πάρα πολύ καλό, και θα πρέπει να κατανοήσουν οι δανειολήπτες πως είναι προς όφελος του να επιδιώξουν να ενταχθούν στο σχέδιο», σημειώνοντας πως «είναι σημαντικά τα ποσά, τα οποία θα έρθει το κράτος να διαγράψει από τα δάνεια των αιτητών που είχαν ΜΕΔ».

«Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους επιλέξιμους δανειολήπτες ότι είναι προς το συμφέρον τους να επιδείξουν ενδιαφέρον για ένταξη στο σχέδιο και να τηρήσουν τις αναδιαρθρώσεις τις οποίες θα τους κάνουμε», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με την κ. Ευθυμίου, οι πρόσφυγες διατηρούν δάνεια με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ στον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης (ΟΧΣ) και δάνεια με κεφάλαια του πρώην Συνεργατισμού και με εγγύηση του Φορέα, τα οποία σήμερα βρίσκονται στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Όσον αφορά τον αριθμό δανειοληπτών που έλαβαν δάνειο από τον ΟΧΣ με κεφάλαια του Φορέα και είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον με το αρχικό Σχέδιο, που έληξε τον Αύγουστο του 2020, η κ. Ευθυμίου είπε ότι αυτοί ανήλθαν περίπου στους 2.200, από τους 3.700 που ήταν επιλέξιμοι, και αφορούσε ποσό ύψους περίπου €43 εκατομμύρια.

Ανέφερε ότι γύρω στους 1.500 επιλέξιμους δανειολήπτες δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον με το αρχικό σχέδιο και ο ΟΧΣ θα τους αποστείλει επιστολή που θα τους καλεί να καταθέσουν αίτηση για το νέο σχέδιο.

Σημείωσε ότι επιστολή θα αποσταλεί, μετά την επέκταση της περιόδου εφαρμογής του Σχεδίου, και στους δανειολήπτες που είχαν δάνεια με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019.

Εξηγώντας περαιτέρω τη διαδικασία, η Διευθύντρια του ΚΦΙΚΒ είπε ότι θα γίνουν αναδιαρθρώσεις, οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν για να είναι δυνατό να χαριστούν οι τόκοι και τα διάφορα έξοδα μετά την εξόφληση του καθαρού κεφαλαίου που είχαν δανειστεί κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης.

Συγκεκριμένα, η κ. Ευθυμίου ανέφερε ότι οι πρωτοφειλέτες δανείων που παραχωρήθηκαν με έγκριση του ΚΦΙΚΒ και τα οποία παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών στις 31 Δεκεμβρίου 2019, θα έχουν την επιλογή είτε να διευθετήσουν το υπόλοιπο του δανείου τους με αναδιάρθρωση του εναπομείναντα Κεφαλαίου του δανείου τους και ταυτόχρονη διαγραφή όλων των μέχρι την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, τόκων ή και εξόδων, είτε με άμεση εξόφληση του εκκρεμούντος Κεφαλαίου (αρχικό ποσό κεφαλαίου μείον οποιοδήποτε ποσό έχει πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία της πλήρους διευθέτησης) και διαγραφή όλων των τόκων και εξόδων

«Αν δεν τηρήσουν το πρόγραμμα αποπληρωμής και εξοφλήσουν το κεφάλαιο που έχουν δανειστεί θα μπουν εκ νέου οι τόκοι και τα διάφορα έξοδα», προειδοποίησε.

Η κ. Ευθυμίου εξήγησε ότι ο Φορέας θα ασχοληθεί με τις αναδιαρθρώσεις δανείων που είναι με ίδια κεφάλαια του, ενώ η ΚΕΔΙΠΕΣ θα αναλάβει την διευθέτηση αναδιαρθρώσεων δανείων προσφύγων και θα απευθυνθεί στον Φορέα για να δώσει την έγκριση του.

Όσον αφορά τους μη βιώσιμους οικονομικά δανειολήπτες, η κ. Ευθυμίου είπε ότι το σχέδιο προβλέπει πως αν μετά από ανάλυση που θα γίνει και διαπιστωθεί πως όλες οι προσπάθειες που έγιναν από τις τράπεζες και τον ΚΦΙΚΒ δεν κατέστη δυνατό κάποιος δανειολήπτης να έχει την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώνει το δάνειο του, τότε οι περιπτώσεις αυτές θα αποσταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών για λήψη απόφασης.

Αύξηση ΜΕΔ λόγω του νέου lockdown αναμένει ο οίκος Moody’s

Επιτάχυνση της δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στο δεύτερο μισό του 2021 ως αποτέλεσμα του νέου lockdown για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού διαβλέπει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, εκτιμώντας ταυτόχρονα πως οι οργανικές προσπάθειες των τραπεζών θα απορροφήσουν την όποια αύξηση των «κόκκινων δανείων».
 
Σε σημερινό του δελτίο «πιστωτικές προοπτικές», ο οίκος αναφέρει πως τα νέα περιοριστικά μέτρα θα συμπιέσουν τα έσοδα των επιχειρήσεων ύστερα από ένα δύσκολο 2020, και θα επιδεινώσουν την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών.
 
«Τα μέτρα στήριξης είναι θετικά για τις τράπεζες, αλλά υπερκαλύπτονται από τις μεγαλύτερες πιστωτικά αρνητικές επιπτώσεις του δεύτερου lockdown», λέει.