Το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης κατά της διαφθοράς παρουσίασε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Παναγιώτης Σεντώνας προέβη, σε λεπτομερή παρουσίαση του Σχεδιασμού της Κυβέρνησης για την πάταξη της διαφθοράς, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης κατά της διαφθοράς που παρουσίασε βασίζεται σε τρεις πυλώνες.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, ο πρώτος πυλώνας αφορά την πρόληψη, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για θέματα διαφθοράς. Στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα γίνεται, όπως είπε, ουσιαστική ενίσχυση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και Οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητες Υπηρεσίες και άλλους φορείς. Γίνεται καθορισμός σημείων επαφής πολιτών στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και λειτουργία παγκύπριας τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών και παροχής πληροφοριών. Επίσης διενεργούνται αυξημένοι έλεγχοι σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως οι δημόσιες προμήθειες, η υγειονομική περίθαλψη, τα αναπτυξιακά έργα, οι άδειες και οι αποφάσεις αλλαγής χρήσης της γης κ.ά. Ακόμα γίνεται χαρτογράφηση δομών, αρμοδιοτήτων και τομέων δράσης για όλους τους φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη και την καταστολή διαφθοράς.

Παράλληλα θα γίνεται εκπαίδευση και επιμόρφωση με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε λειτουργούς και διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και θα υπάρξει υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του τόπου, με στόχο την άντληση εμπειρογνωμοσύνης και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων/πρακτικών πρόληψης και καταστολής της διαφθοράς. Θα υπάρξουν επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και καλλιέργειας συνείδησης μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα διαφθοράς., καθώς και συνεργασία μεταξύ κρατικών και μη κρατικών φορέων σε θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης της κοινωνίας ενάντια στη διαφθορά.

Θα γίνεται επίσης ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών για θέματα διαφθοράς με εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα διαφθοράς σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης στο πλαίσιο διακήρυξης Νέων κατά της Διαφθοράς θα προωθηθεί σειρά δράσεων με τελικούς αποδέκτες τους νέους και με τρόπο που θα τους καθιστά συμμέτοχους στον αγώνα για διαφάνεια.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά νομοθετικό και διαρθρωτικό εκσυγχρονισμό καθώς και κατασταλτικά μέτρα. Σε αυτό το πλαίσιο θα συσταθεί Εθνική Υπηρεσία Ακεραιότητας, με στόχο τον έλεγχο, σε πραγματικό χρόνο, των περιουσιακών στοιχείων, πιθανού ασυμβιβάστου και σύγκρουσης συμφερόντων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Επίσης δημιουργείται Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσλήψεων, Προαγωγών και Μετακινήσεων για τους υπαλλήλους των ημικρατικών οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Θεσμοθετείται επίσης η υποχρεωτική εσωτερική κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού με εναλλαγή στις θέσεις ευθύνης ανά εύλογο χρονικό διάστημα, εκεί και όπου τούτο δεν απαιτεί εξειδικευμένη γνώση.

Συστήνεται ακόμα Μονάδας Καταπολέμησης της Διαφθοράς υπό την καθοδήγηση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και Μονάδα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Αστυνομία.

Επίσης θεσπίζονται ή ενδυναμώνονται οι κώδικες δεοντολογίας για το Υπουργικό Συμβούλιο, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, των Δικαστών, της Αστυνομίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας. Επιταχύνεται παράλληλα η απονομή δικαιοσύνης και ο εκσυγχρονισμός των Δικαστηρίων.

Εισάγονται νομοθετικές ρυθμίσεις σε θέματα διαφθοράς και διαφάνειας. Μεταξύ αυτών η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς (whistleblowers) τόσο στον Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, η ρύθμιση κανόνων διαφάνειας και δημιουργία μητρώου προσώπων που εμπλέκονται στις διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων (lobbying), ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα αξιολόγησης, προαγωγών, προσλήψεως και μετακινήσεων, αυστηρότερες ποινές, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, για τις περιπτώσεις καταδίκης για αδικήματα διαφθοράς και εκσυγχρονισμός της Περί Τύπου Νομοθεσίας με τρόπο που να περιλαμβάνει και τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.

Γίνεται επίσης προώθηση και εφαρμογή προτύπων πιστοποίησης για διαφάνεια και ακεραιότητα και παροχή κινήτρων για εφαρμογή και στον ιδιωτικό τομέα, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την Εποπτεία, Αξιολόγηση κινδύνων και ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται Επιστημονικό Συμβουλίου από Ακαδημαϊκούς και άτομα της κοινωνίας των πολιτών με ειδικές γνώσεις υπό την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Προωθείται επίσης η δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού υποβολής στοιχείων, πληροφοριών και καταγγελιών, επωνύμως ή ανωνύμως, προς την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Θα γίνεται επίσης δημοσιοποίηση σε διαδικτυακή πλατφόρμα των ερευνών που γίνονται και αφορούν φαινόμενα διαφθοράς, ευνοϊκή μεταχείριση και διαπλοκή, δημοσίων λειτουργών και αξιωματούχων. Επίσης δημιουργείται εθνική δικτυακή πύλη για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, σε τομείς ιδιαίτερου κινδύνου, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι δημόσιες προμήθειες, οι αποφάσεις του πολεοδομικού συμβουλίου κ.ά.

Επίσης υποβάλλεται αίτηση για εθελοντική ένταξη της Κύπρου στο Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Δημόσια Ακεραιότητα.

Το Σχέδιο Δράσης είναι προσβάσιμο στους πολίτες μέσα από το πρόγραμμα παρακολούθησης του κυβερνητικού προγράμματος «ΕΞΑΝΤΑΣ». Για κάθε μια των δράσεων καθορίζεται υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, ενώ με την έναρξη του σχεδιασμού της υλοποίησης θα προστεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δείκτες ελέγχου της υλοποίησης.

Τέλος το Σχέδιο Δράσης θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι για την πρόοδο υλοποίησης.

ΣΕΝΤΩΝΑΣ ΠΡΟΣ ΑΚΕΛ: «Ο Πρόεδρος θα απαντήσει τεκμηριωμένα για μέτρα κατά της διαφθοράς»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δώσει τεκμηριωμένη απάντηση στο ΑΚΕΛ αναφορικά με τα μέτρα κατά της διαφθοράς, στο πλαίσιο του διαγγέλματός του την Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου, αναφέρει ο ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνας.

Απαντώντας γραπτώς στα όσα δήλωσε σήμερα Τρίτη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, αναφορικά με τα μέτρα κατά της διαφθοράς, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνας δηλώνει ότι θα υπάρξει τεκμηριωμένη απάντηση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος την Πέμπτη ,28 Ιανουαρίου, θα απευθυνθεί μέσω Διαγγέλματος προς τον κυπριακό λαό, στον οποίο είναι και υπόλογος.

ΣΕΝΤΩΝΑΣ: Συζήτηση Προέδρου-Σπέχαρ ενόψει άτυπης πενταμερούς και έκθεσης ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.

Μετά τη συνάντηση, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνας δήλωσε στα ΜΜΕ ότι ο Πρόεδρος δέχθηκε την κ. Σπέχαρ, παρουσία και του Υπουργού Εξωτερικών και ότι κατά τη συνάντηση έγινε συζήτηση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει και της απόφαση του ΓΓ των ΗΕ να συγκαλέσει την άτυπη πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό.

«Διεθνείς εκθέσεις για καταπολέμηση διαφθοράς καταγράφουν σημαντική πρόοδο Κύπρου», απαντά η Κυβέρνηση στο ΔΗΚΟ

Στις εκθέσεις διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς και την πάταξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, όπως, για παράδειγμα, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, στην έκθεση της Moneyval και στην έκθεση της Greco, καταγράφεται σημαντική πρόοδος της Κύπρου, αναφέρει, σε γραπτή απάντησή του στο ΔΗΚΟ, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνα.
 
«Στην περίπτωση, μάλιστα, της Greco καταγράφεται ότι η μη συμμόρφωση της Κύπρου αφορά κατά κύριο λόγο σε συστάσεις που άπτονται του Κοινοβουλίου, όπου εκεί, για τη συμμόρφωση με τις υπό αναφορά συστάσεις, ευθύνη φέρει και το ΔΗΚΟ», προσθέτει.
 
Αναφέρει, επίσης, ότι οι δείκτες που παρουσιάζουν επιδείνωση είναι οι δείκτες που μετρούν την αντίληψη για τη διαφθορά.

Σεντώνας: «Μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση από την αυριανή 8η Τριμερή Σύνοδο Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου»

Ο συντονισμός, η εμβάθυνση της συνεργασίας και η διαμόρφωση κοινών θέσεων ανάμεσα σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο στέλνουν μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση για την αποφασιστικότητα των τριών χωρών να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, δήλωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Παναγιώτης Σεντώνας.

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό ενόψει της 8ης Τριμερούς Σύνοδου Κορυφής μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου αύριο στη Λευκωσία, στην παρουσία των Προέδρων Κύπρου και Αιγύπτου και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, ο κ. Σεντώντας είπε ότι η Σύνοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις και οι δράσεις της Τουρκίας επηρεάζουν τις συμμετέχουσες χώρες, αλλά και την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.

«Κατά συνέπεια, ο συντονισμός, η εμβάθυνση της συνεργασίας και η διαμόρφωση κοινών θέσεων σε σειρά ζητημάτων αποκτούν ιδιαίτερη αξία και στέλνουν μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, ως προς την αποφασιστικότητα των τριών χωρών να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».

Τη Σύνοδο θα απασχολήσει, ανέφερε, η συνεχιζόμενη τουρκική επιθετικότητα, η οποία εκδηλώνεται όχι μόνο μέσω της διενέργειας γεωτρητικών και σεισμικών ερευνών εντός της κυπριακής ΑΟΖ, αλλά και με την απόφαση της 5ης Οκτωβρίου για άνοιγμα του παραλιακού μετώπου της Αμμοχώστου, κατά παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Στο επίκεντρο της Συνόδου θα τεθεί και το Κυπριακό, πρόσθεσε ο κ. Σεντώντας λέγοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναφερθεί στις τελευταίες εξελίξεις αλλά και στην ετοιμότητα και αποφασιστικότητα του να ανταποκριθεί άμεσα στην εκφρασθείσα πρόθεση του ΓΓ του ΟΗΕ να αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία για επίλυση του Κυπριακού.

Θα συζητηθούν επίσης, ανέφερε, τα αποτελέσματα και η πρόοδος του τριμερούς μηχανισμού, τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε νέους τομείς συνεργασίας, η ενεργειακή συνεργασία, το μεταναστευτικό, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιφερειακά ζητήματα, όπως η κατάσταση στη Συρία, στη Λιβύη και η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, αλλά και η κατάσταση όπως εξελίσσεται σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου θα υιοθετηθεί Κοινή Διακήρυξη, μέσα από την οποία θα διατυπώνονται οι κοινές θέσεις Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου σε μία σειρά από ζητήματα, προκλήσεις και πολιτικές, κατέληξε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε εκτενώς τον Σαρλ Μισιέλ για παράνομες ενέργειες Τουρκίας στην Αμμόχωστο

Για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Αμμόχωστο που παραβιάζουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ ενημέρωσε εκτενώς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν απόψε.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παναγιώτη Σεντώνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε, επίσης, τον κ. Μισιέλ για τις ενέργειες, στις οποίες προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και επεσήμανε την ανάγκη  συμμόρφωσης της με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.