Στη δημοσιότητα από ΕΥ εκθέσεις για τις δαπάνες κομμάτων στις Προεδρικές του ’18

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία τις εκθέσεις της για τις δαπάνες των κομμάτων κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις Προεδρικές του 2018. Στις εκθέσεις κατά κόμμα, κατά αλφαβητική σειρά, καταγράφονται αναλυτικά οι δαπάνες και η κατάσταση εσόδων, τα ευρήματα και συμπεράσματα.

Σε γενική αναφορά στις εκθέσεις η ΕΥ αναφέρει πως τα κοινοβουλευτικά κόμματα δύναται να λάβουν έκτακτη κρατική επιχορήγηση, την οποία πρέπει να παραχωρήσουν στους υποψήφιους που υποστηρίζουν και ότι τυχόν αδιάθετη έκτακτη κρατική επιχορήγηση πρέπει να επιστρέφεται πίσω στο Κράτος. Αναφέρεται επίσης πως τα  πολιτικά κόμματα δεν νομιμοποιούνται να λαμβάνουν εισφορές από οποιονδήποτε, εκτός από την έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, και να διενεργούν δαπάνες για σκοπούς Προεδρικών εκλογών.

Η ΕΥ επισημαίνει πως σκοπός του ελέγχου είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των εσόδων και δαπανών που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών που αφορούν στις προεκλογικές εκστρατείες των πολιτικών κομμάτων για τις προεδρικές εκλογές του 2018.

«Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι τρία πολιτικά κόμματα είχαν έσοδα για τις Προεδρικές εκλογές, τα οποία, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ήταν εκτός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ τα πλείστα πολιτικά κόμματα διενήργησαν δαπάνες εκτός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας», αναφέρει η ΕΥ, παραθέτοντας τον ακόλουθο πίνακα:

Συμπεράσματα – Εισηγήσεις

Η ΕΥ αναφέρει στα συμπεράσματά της πως στη βάση των υφιστάμενων προνοιών της νομοθεσίας και των σχετικών γνωματεύσεων, φαίνεται να δημιουργείται το παράδοξο, από τη μία τα πολιτικά κόμματα να μην έχουν νομικό υπόβαθρο για να αξιοποιήσουν την κρατική χορηγία που λαμβάνουν για σκοπούς Προεδρικών εκλογών, πέραν από το να την προσφέρουν στους υποψήφιους που υποστηρίζουν και από την άλλη να παρέχεται η δυνατότητα τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας των υποψήφιων να υπερβαίνουν το όριο του ενός εκατομμυρίου (περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμος), αφού, όταν διενεργούνται από τα πολιτικά κόμματα ή τρίτα πρόσωπα καθίστανται παράνομα και ως εκ τούτου δεν προσμετρούν στο όριο δαπανών του υποψήφιου.

Η ΕΥ εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής , ως ελέγχων λειτουργός, σε συνεννόηση με τον Έφορο και τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να μεριμνήσει για την εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά στην έκτακτη κρατική χρηματοδότηση.

Επίσης ο Έφορος να προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που θα αποσκοπεί σε αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των σχετικών νομοθεσιών ώστε αυτές να καταστούν σαφείς και να διασφαλίζουν την ορθολογιστική χρήση της έκτακτης κρατικής χρηματοδότησης.

Επίσης εισηγείται, μέσω της αλλαγής της νομοθεσίας να θεσμοθετηθεί ότι οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών, καθώς και οι απαντήσεις/θέσεις των πολιτικών κομμάτων επί θεμάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, να συνοδεύονται με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Εξάλλου η ΕΥ εισηγείται ο Έφορος να εκδίδει οδηγίες για καθοδήγηση των πολιτικών κομμάτων σχετικά με την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Αναλυτικά τα ευρήματα για κάθε κόμμα, κατά αλφαβητική σειρά:

Αλληλεγγύη

Η Αλληλεγγύη, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, τα έσοδα ανέρχονται σε €63.183, ποσό το οποίο αποτελεί μόνο μέρος της κρατικής χορηγίας που έλαβε το κίνημα για τις προεδρικές εκλογές συνολικού ύψους €138.849.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος παρουσιάζει δαπάνες που συμποσούται στο συνολικού ύψους €64.183 (στην αναλυτική κατάσταση παρουσιάζεται συνολικό ποσό €63.183). Από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να κατέβαλε οποιοδήποτε ποσό, από την κρατική χορηγία που έλαβε, προς τον υποψήφιο που υποστήριξε, για σκοπούς των προεδρικών εκλογών, ούτε να επέστρεψε τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία στο Δημόσιο Ταμείο.

Η ΕΥ αναφέρει ότι αντιπρόσωπος του κ. Παπαδόπουλου με επιστολή αναφέρει ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε από τα πολιτικά κόμματα που τον στήριξαν οποιοδήποτε ποσό.

Η ΕΥ αναφέρει «δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας κάτι που να υποστηρίζει ότι τα έσοδα που περιλήφθηκαν στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος για την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, εκτός από το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται ολόκληρο το ποσό της κρατικής χορηγίας ύψους €138.849 που έλαβε το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών αλλά μέρος της (€63.183″.

Σύμφωνα με την ΕΥ , οι δαπάνες συνολικού ύψους €64.183, που διενεργήθηκαν από το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών, διενεργήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και η έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, η οποία λήφθηκε από το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών, δεν φαίνεται να δόθηκε στον κ. Παπαδόπουλο.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, προστίθεται, η χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί στο Κράτος, αφού μέρος της δεν χρησιμοποιήθηκε και το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιήθηκε νόμιμα για τον σκοπό για τον οποίο λήφθηκε, πράγμα που δεν φαίνεται να έγινε μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.

Η Πρόεδρος του κινήματος, σε επιστολή, ημερ. 30.11.2020, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει «Σύμφωνα με πληροφόρηση που έχουμε, από το 2018 τα μη διατεθέντα ποσά ενσωματώνονται στην κρατική χορηγία που δόθηκε στα κόμματα κατά την υπό επισκόπηση χρονική περίοδο».

ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Σταύρου Μαλά.

Το κόμμα δεν υπέβαλε αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, και ως επακόλουθο, δεν αναρτήθηκε σχετική κατάσταση στην ιστοσελίδα του κόμματος. Σύμφωνα με την ΕΥ σε απαντητική επιστολή του ΑΚΕΛ προς τον Έφορο εκλογών «… το ΑΚΕΛ δεν έχει προβεί σε δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία για τις Προεδρικές Εκλογές του 2018, ακολουθώντας τη νομοθεσία αλλά και τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 11 Δεκεμβρίου 2017 προς τον Γενικό Ελεγκτή με θέμα: Προεκλογικές δαπάνες και συναφή έσοδα για σκοπούς Προεδρικών Εκλογών. Το ΑΚΕΛ, κατέθεσε προς το Εκλογικό Επιτελείο του υποψήφιου κ. Σταύρου Μαλά, το ποσό των €473.800 (τετρακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ). Το ποσό αυτό παρουσιάζεται στους λογαριασμούς των προεκλογικών εσόδων και δαπανών που υπέβαλε στον Έφορο Εκλογών το Εκλογικό Επιτελείο Σταύρου Μαλά».

Σύμφωνα με την ΕΥ, το κόμμα έλαβε έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για σκοπούς προεδρικών εκλογών ύψους €680.202 και σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €254.859 και €340.800, αντίστοιχα.

Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, με επιστολή, ημερ. 19.11.2020 προς την Υπηρεσία μας, απέστειλε λεπτομερή ανάλυση, χωρίς υποστηρικτικά στοιχεία, η οποία ωστόσο δεν έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας, με την οποία επεξηγεί ότι «τα ποσά που αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις του ΑΚΕΛ για τα έξοδα εκλογών 2017 και 2018 αφορούν όχι μόνο έξοδα Προεδρικών αλλά και έξοδα άλλων εκλογών όπως Βουλευτικών, Δημοτικών και Ευρωεκλογών», καθώς και έξοδα «ερευνών – δημοσκοπήσεων» που δεν αφορούν μόνο την προεκλογική περίοδο αλλά είναι συστηματικές και συνεχείς και εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία «έξοδα εκλογών».

Η ΕΥ αναφέρει πως το κόμμα δεν υπέβαλε αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών για τις προεδρικές εκλογές του 2018, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, παρά το γεγονός ότι είχε έσοδα (κρατική χορηγία) και διενήργησε δαπάνες (καταβολή μέρους της κρατικής χορηγίας προς τον υποψήφιο).

Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, σε επιστολή, ημερ. 19.11.2020, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει «Το ΑΚΕΛ απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2019 ενημερώνοντας τον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων για το σχετικό θέμα. Μετά από αυτό, δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση για την ανάγκη υποβολής αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών. Θεωρούμε ότι η επιστολή που έχει σταλεί (ημερομηνίας 17 Ιουλίου) έδινε και τις σχετικές επεξηγήσεις. Το ΑΚΕΛ συνεπές με τη γνωμάτευση, δεν πρόβηκε σε πρόσθετες δαπάνες ούτε είχε πρόσθετα έσοδα. Συνεπώς, η μη υποβολή δεν περιείχε την οποιαδήποτε σκοπιμότητα».

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες αναφέρεται πως το  κόμμα, μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης, δεν φαίνεται να έχει επιστρέψει στο Κράτος οποιοδήποτε ποσό αδαπάνητης κρατικής χορηγίας, όπως θα έπρεπε να πράξει σύμφωνα με τις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας (παράγραφος 3.4(δ) πιο πάνω), αφού το κόμμα έδωσε μόνο μέρος της χορηγίας αυτής στον κ. Μαλά. Επίσης στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος για τα έτη 2017 και 2018 περιλαμβάνονται «έξοδα εκλογών» ύψους €254.859 και €340.800, αντίστοιχα, τα οποία, σύμφωνα με τον ΓΓ του κόμματος, αφορούν όχι μόνο στο έμβασμα στο επιτελείο του κ. Μαλά ύψους €473.800, αλλά και έξοδα άλλων εκλογών.

ΔΗΚΟ

Το ΔΗΚΟ, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου.
Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, περιλαμβάνει έσοδα συνολικού ύψους €934.665 (από κρατική χορηγία €383.955, εισφορές €508.710 και είσπραξη ποσού €42.000 από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο – έναντι εξόδων ΔΗΚΟ για λογαριασμό του υποψήφιου).

Όσον αφορά στο ποσό ύψους €42.000, ο Εκλογικός Αντιπρόσωπος του υποψήφιου, με επιστολή του, ημερ. 7.7.2020, προς την Υπηρεσία , αναφέρει «…με δεδομένο το γεγονός ότι το εν λόγω κόμμα είχε ήδη πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους €113.321,34 συν ΦΠΑ «για λογαριασμό του υποψήφιου», οποίος ήταν και είναι Πρόεδρος του εν λόγω κόμματος, είναι προφανές ότι ο κ. Παπαδόπουλος εισέφερε στο Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) το ποσό που περίσσεψε στον τραπεζικό λογαριασμό, που είχε ανοιχθεί αποκλειστικά και μόνο για τις Προεδρικές Εκλογές, έναντι και των δαπανών που είχαν γίνει από το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ), για λογαριασμό της προεκλογικής εκστρατείας του κ. Παπαδόπουλου».

Οι δαπάνες σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, ανέρχονται σε €257.979.

Η ΕΥ αναφέρει πως από επισκόπηση της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών του κόμματος, εντόπισε δαπάνες συνολικού ύψους €134.295, οι οποίες διενεργήθηκαν από το κόμμα εκ μέρους του υποψήφιου, για προώθηση της υποψηφιότητάς του, και άλλες δαπάνες για τις προεδρικές εκλογές συνολικού ύψους €123.684.

Από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, δεν φαίνεται το κόμμα να κατέβαλε από την κρατική χορηγία που έλαβε οποιοδήποτε ποσό προς τον υποψήφιο που υποστήριξε, για σκοπούς των προεδρικών εκλογών, ούτε να επέστρεψε τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία στο Δημόσιο Ταμείο.

Αναφέρεται ότι όσον αφορά στο ποσό ύψους €42.000, που το κόμμα έλαβε από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο έναντι εξόδων ΔΗΚΟ για λογαριασμό του υποψήφιου, αν αφορά σε αποπληρωμή μέρους των δαπανών συνολικού ύψους €113.321 συν ΦΠΑ που διενήργησε το ΔΗΚΟ, το ποσό αυτό λήφθηκε κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αφού αφορά σε εισπράξεις για εκλογικές δαπάνες, που διενεργήθηκαν παράνομα γιατί διενεργήθηκαν από τρίτο πρόσωπο.

«Αν αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε από τον υποψήφιο για την προεκλογική του εκστρατεία, το οποίο δόθηκε στο ΔΗΚΟ με το κλείσιμο του λογαριασμού, το έσοδο λήφθηκε στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Αν αφορά σε εισφορά του υποψήφιου προς το ΔΗΚΟ, το έσοδο λήφθηκε εκτός πλαισίων της ισχύουσας νομοθεσίας», αναφέρει η ΕΥ.

Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, οι συνολικές δαπάνες για τις προεδρικές εκλογές ανέρχονται σε €257.979, ενώ σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος για τα έτη 2017 και 2018, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €169.764 και €136.114, αντίστοιχα.

Η έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, η οποία λήφθηκε από το ΔΗΚΟ για σκοπούς προεδρικών εκλογών, δεν φαίνεται να δόθηκε στον κ. Παπαδόπουλο. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (παράγραφος 3.4(δ) πιο πάνω), η χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί στο Κράτος, αφού μέρος της δεν χρησιμοποιήθηκε και το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιήθηκε νόμιμα για τον σκοπό για τον οποίο λήφθηκε, πράγμα που δεν φαίνεται να έγινε μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.

ΔΗΣΥ

Ο ΔΗΣΥ, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Νίκου Αναστασιάδη.Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, περιλαμβάνει έσοδα συνολικού ύψους €966.222 (από κρατική χρηματοδότηση €813.222 και είσπραξη €153.000 από το εκλογικό επιτελείο κ. Νίκου Αναστασιάδη, το οποίο σύμφωνα με την ίδια κατάσταση αφορά σε πληρωμή μέρους δαπανών για τις προεδρικές εκλογές).  Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού ύψους €365.152 από το Κόμμα για σκοπούς προεδρικών εκλογών.

Στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος για το έτος 2017, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη Ελεγκτή, στη σημείωση 6 «Προεκλογικές εκστρατείες» αναφέρεται ότι το ποσό δαπανών που αφορά στις προεδρικές εκλογές ανέρχεται σε €204.345. Στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος για το έτος 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, στη σημείωση 10 «Προεκλογικές εκστρατείες» αναφέρεται ότι για τις προεδρικές εκλογές το 2018 δαπανήθηκαν €135.378 και το 2017 €0. Τα ποσά που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2017 και 2018 δεν συμφωνούν με τα ποσά της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2018 συνολικού ύψους €365.152.

Σύμφωνα με την ΕΥ, από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, δεν φαίνεται το κόμμα να κατέβαλε, από την κρατική χορηγία που έλαβε, οποιοδήποτε ποσό προς τον υποψήφιο που υποστήριξε, για σκοπούς των προεδρικών εκλογών, ούτε να επέστρεψε τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία στο Δημόσιο Ταμείο.Το κόμμα, σε απάντηση της επιστολής μας, ημερ. 26.5.2020, που αναφέρεται πιο πάνω (παράγραφος 4(β)), με επιστολή, ημερ. 8.7.2020, μας ανέφερε «Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ήδη υποβάλει τις οικονομικές του καταστάσεις για τις Προεδρικές Εκλογές 2018, στον Έφορο Πολιτικών Κομμάτων, όπως προβλέπεται από τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και θεωρούμε ότι παρουσιάζουν πλήρη και σαφή εικόνα των γεγονότων με τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία».

Κατά τον έλεγχο των δαπανών της παραγράφου 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων του κ. Νίκου Αναστασιάδη, εντοπίσαμε πληρωμές του ΔΗΣΥ προς διαφημιστική εταιρεία ύψους €6.463, οι οποίες φαίνεται να μην έχουν περιληφθεί στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος.

«Στη βάση των πιο πάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας κάτι που να υποστηρίζει ότι τα έσοδα που περιλήφθηκαν στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κόμματος για την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, εκτός από συνολικό ποσό ύψους €153.000 που εισέπραξε το Κόμμα από το εκλογικό επιτελείο του κ. Νίκου Αναστασιάδη (παράγραφος 8.1.2 πιο πάνω), για σκοπούς προεδρικών εκλογών, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας », αναφέρει η Υπηρεσία.

Για τις δαπάνες αναφέρει πως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δαπάνες συνολικού ύψους €365.152 που διενεργήθηκαν από το κόμμα για σκοπούς προεδρικών εκλογών (παράγραφος 8.1.3(α) πιο πάνω) διενεργήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας (παράγραφος 3.4(γ) πιο πάνω).  Επισημαίνεται επίσης,  μεταξύ άλλων, ότι ηέκτακτη κρατική χρηματοδότηση, η οποία λήφθηκε από το ΔΗΣΥ  για σκοπούς προεδρικών εκλογών, δεν φαίνεται να δόθηκε στον κ. Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (παράγραφος 3.4(δ) πιο πάνω), η χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί στο Κράτος, αφού μέρος της δεν χρησιμοποιήθηκε και το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιήθηκε νόμιμα, για τον σκοπό για τον οποίο λήφθηκε, πράγμα που δεν φαίνεται να έγινε μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.

ΕΛΑΜ

Το ΕΛΑΜ στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Χρίστου Χρίστου.
Το κόμμα δεν υπέβαλε αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών στον Έφορο. Ως επακόλουθο, δεν αναρτήθηκε κατάσταση στην ιστοσελίδα του κόμματος.

Ο Πρόεδρος του κόμματος, σε επιστολή, ημερ. 30.11.2020, προς την Υπηρεσία αναφέρει «Ο Λογιστής μας έχει υποβάλει την κατάσταση εσόδων και εξόδων της προεκλογικής εκστρατείας των Προεδρικών εκλογών του 2018 στις 30.3.2018 και για την οποία τα έσοδα και οι δαπάνες έχουν γίνει από το Κόμμα. Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών είχε δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κόμματος στις 3.4.2018».

Το κόμμα έλαβε έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για σκοπούς προεδρικών εκλογών ύψους €98.307.
Ο Πρόεδρος του κόμματος, σε επιστολή, ημερ. 30.11.2020, προς την Υπηρεσία μας, ανέφερε «Το ποσό των €98.307,35 περιλαμβάνει όλα τα έσοδα της Αναλυτικής κατάστασης των προεδρικών εκλογών με  ημερ. 30.3.2018 που έγινε από το κόμμα το οποίο ενεργούσε ως εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψηφίου Προέδρου κ. Χρίστου Χρίστου». Σημειώνεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με αντίγραφο της ένορκης κατάθεσης εκλογικού αντιπροσώπου, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 4.4.2018 από τον Έφορο, αναγράφεται ως εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου κ. Χρίστου άτομο Α και όχι το ΕΛΑΜ.

Ο ιδιώτης ελεγκτής του υποψήφιου κ. Χρίστου ενημέρωσε ότι «η Χορηγία του Κράτους για τις Προεδρικές Εκλογές του 2018 για το ποσό των €98.307,35 κατατέθηκε στον Τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΑΜ και όλο το ποσό πλέον των €34.288,45 πληρώθηκαν από το Κόμμα».

Στα συμπεράσματα της ΕΥ αναφέρεται ότι το κόμμα δεν υπέβαλε αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών για τις προεδρικές εκλογές του 2018, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, παρά το γεγονός ότι είχε έσοδα (κρατική χορηγία) και διενήργησε δαπάνες (όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για τα έτη 2017 και 2018, στην έκθεση εκλογικών εξόδων του κ. Χρίστου και όπως αναφέρεται σε σχετική αλληλογραφία ιδιώτη ελεγκτή με την Υπηρεσία μας).

Φαίνεται, αναφέρει η ΕΥ, ότι τα έσοδα και οι δαπάνες που υποβλήθηκαν στον Γενικό Έφορο Προεδρικής Εκλογής στις 30.3.2018 από τον ιδιώτη ελεγκτή και επισυνάπτονταν στην έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου κ. Χρίστου, η οποία ήταν υπογραμμένη από εκλογικό αντιπρόσωπο του υποψήφιου, αφορούσαν σε έσοδα και δαπάνες που διενεργήθηκαν από το ΕΛΑΜ για σκοπούς των προεδρικών εκλογών του 2018, για προώθηση της υποψηφιότητας του κ. Χρίστου και δεν αφορούσαν σε έσοδα και δαπάνες που διενεργήθηκαν από τον ίδιο τον υποψήφιο.

Στη βάση των πιο πάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, φαίνεται ότι το κόμμα θα έπρεπε να δηλώσει, στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του, που θα έπρεπε να υποβάλει στον Έφορο, έσοδα ύψους €98.307

Αναφέρεται ακόμη ότι φαίνεται ότι το Κόμμα θα έπρεπε να δηλώσει στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του, που θα έπρεπε να υποβάλει στον Έφορο, δαπάνες συνολικού ύψους €132.519, οι οποίες ωστόσο διενεργήθηκαν παράνομα.
Επίσης το κόμμα δεν φαίνεται να παραχώρησε την έκτακτη κρατική χρηματοδότηση ύψους €98.307 που έλαβε στον υποψήφιο κ. Χρίστου. Η χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας (παράγραφος 3.4(δ)), θα πρέπει να επιστραφεί στο Κράτος στο σύνολό της, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε νόμιμα για τον σκοπό για τον οποίο λήφθηκε, πράγμα που δεν φαίνεται να έγινε μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου.
Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος δεν περιλαμβάνει έσοδα, παρά το γεγονός ότι το κίνημα έλαβε κρατική χρηματοδότηση, για σκοπούς προεδρικών εκλογών ύψους €127.455.  Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού ύψους €64.326.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Κινήματος για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €16.593 και €41.459, αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του, όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €64.326.   Από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να κατέβαλε από την κρατική χορηγία που έλαβε οποιοδήποτε ποσό προς τον υποψήφιο που υποστήριξε, για σκοπούς των προεδρικών εκλογών, ούτε και να επέστρεψε τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία πίσω στο Δημόσιο Ταμείο.

Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ

Η ΕΔΕΚ, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου.

Σύμφωνα με την τελική αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, τα έσοδα ανέρχονται σε €163.757 και αφορούν σε έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με την τελική αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος τα συνολικά έξοδα για τις προεδρικές εκλογές ανέρχονται σε €163.855. Αναφέρεται ότι ενώ σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €163.855 (τελική), στις οικονομικές καταστάσεις του κινήματος για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη Ελεγκτή, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €87.925 και €21.221, αντίστοιχα.

Η ΕΥ επισημαίνει ότι από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να κατέβαλε από την κρατική χορηγία που έλαβε οποιοδήποτε ποσό προς τον υποψήφιο που υποστήριξε, για σκοπούς των προεδρικών εκλογών, ούτε να επέστρεψε τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία στο Δημόσιο Ταμείο.

Στα συμπεράσματα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως οι δαπάνες συνολικού ύψους €163.855, που διενεργήθηκαν από το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών  , διενεργήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας .

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του κινήματος για τα έτη 2017 και 2018, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €87.925 και €21.221, αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €163.855 (τελική έκθεση). Τα πιο πάνω δημιουργούν ασάφεια ως προς το πραγματικό ύψος των δαπανών που διενήργησε το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών.

Επίσης η έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, η οποία λήφθηκε από το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών, δεν φαίνεται να δόθηκε στον κ. Παπαδόπουλο. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (παράγραφος 3.4(δ) πιο πάνω), η χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί στο Κράτος στο σύνολό της, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε νόμιμα για τον σκοπό για τον οποίο λήφθηκε, πράγμα που δεν φαίνεται να έγινε μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.

Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης ΟΑΔ

Η ΟΑΔ υποστήριξε στις εκλογές την υποψηφιότητα του κ. Μιχάλη Μηνά.

Η οργάνωση δεν υπέβαλε αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών. Ως επακόλουθο, δεν αναρτήθηκε κατάσταση στην ιστοσελίδα του Κόμματος.

Η ΕΥ αναφέρει ότι από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε στις δαπάνες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων του υποψήφιου κ. Μηνά εντοπίσαμε τα ακόλουθα:

Αριθμός τιμολογίων που επισυνάφθηκαν στην έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου εκδόθηκαν στην ΟΑΔ. Για να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε κατά πόσον οι δαπάνες αυτές καταβλήθηκαν από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από την ΟΑΔ, ζητήσαμε με επιστολή μας, ημερ. 22.6.2020, όπως ο υποψήφιος υποβάλει στην Υπηρεσία μας αντίγραφο της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του οποίου διενεργήθηκαν οι πληρωμές. Ο υποψήφιος δεν υπέβαλε κάτι σχετικό στην Υπηρεσία μας μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.

Ο υποψήφιος σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 19.11.202,0 προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει «Τα έξοδα της προεκλογικής είχαν αναληφθεί όλα από τον υποψήφιο άσχετα αν κάποια έχουν τιμολογηθεί στην Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης». Στο εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα επισυνάφθηκε επιστολή διαφημιστικού φορέα, στην οποία αναφέρεται ότι «το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από την ΟΑΔ προς την εταιρεία … ανέρχεται στο ποσό των €4.760».

Στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΑΔ για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, δεν φαίνεται να παρουσιάζονται έξοδα εκλογών. Η ΕΥ αναφέρει ότι
φαίνεται να υπάρχει ασάφεια κατά πόσον οι δαπάνες που διενεργήθηκαν για σκοπούς προώθησης της υποψηφιότητας του κ. Μηνά διενεργήθηκαν από τον ίδιο ή από την ΟΑΔ.

Στην περίπτωση που οι δαπάνες διενεργήθηκαν από την ΟΑΔ, οι δαπάνες διενεργήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας (παράγραφος 3.(γ) πιο πάνω) και η οργάνωση έπρεπε να υποβάλει αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών για τις προεδρικές εκλογές του 2018, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συμμαχία Πολιτών

Η Συμμαχία Πολιτών, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα τουκ. Γιώργου Λιλλήκα.
Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος περιλαμβάνει έσοδα συνολικού ύψους €337.079 (από κρατική χορηγία €159.253 και εισφορές €177.826).

Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, οι δαπάνες ανέρχονται σε €382.549.
Από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να κατέβαλε από την κρατική χορηγία που έλαβε οποιοδήποτε ποσό προς τον υποψήφιο που υποστήριξε, για σκοπούς των Προεδρικών εκλογών, ούτε να επέστρεψε τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία στο Δημόσιο Ταμείο.

«Σημειώνουμε ότι στην έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου κ. Γιώργου Λιλλήκα, γίνεται αναφορά στις εισπράξεις ποσού ύψους €180.760, το οποίο αφορά σε έξοδα που έγιναν για λογαριασμό του υποψήφιου από τη Συμμαχία Πολιτών. Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από την κρατική χορηγία που έλαβε το κίνημα. Επίσης, σημειώνουμε ότι στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά κατά πόσον το ποσό αυτό όντως δόθηκε στον υποψήφιο ή κατά πόσον δαπανήθηκε από το κίνημα για τον υποψήφιο», αναφέρει η ΕΥ.

Στα συμπεράσματα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, η οποία λήφθηκε από το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών, δεν φαίνεται να δόθηκε στον κ. Λιλλήκα. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (παράγραφος 3.4(δ) πιο πάνω), η χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί στο σύνολό της στο Κράτος αφού δεν χρησιμοποιήθηκε νόμιμα για τον σκοπό για τον οποίο λήφθηκε, πράγμα που δεν φαίνεται να έγινε μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.